Všeobecné obchodní podmínky

Ivana Durstinová | Lidická 859 Třinec, Česká Republika | IČ: 03838897

Obsah

1. Úvodní ustanovení
2. Registrace
3. Předmět smlouvy a objednávka
4. Cena, pokuty, faktury
5. Platba
6. Zabezpečení
7. Odpovědnost za obsah webu
8. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.ivanadurstinova.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu platných právních předpisů, jejímž předmětem je koupě a prodej produktů a služeb uvedených na na www.ivanadurstinova.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ivana Durstinová, se sídlem Lidická 859 Třinec, IČ: 03838897.
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č.89 /2012 Sb. - §2079-§2183).

Článek II. – Registrace

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Ivana Durstinová a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity." viz Ochrana osobních údajů

Článek III. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej produktů uvedených na www.ivanadurstinova.cz. Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce  www.ivanadurstinova.cz.
Kupující objednává vybrané služby a zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby nebo zboží a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.ivanadurstinova.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek IV. – Cena, pokuty, faktury, odstoupení od smlouvy

Cena: ve shrnutí objednávky najdete všechny ceny služeb na stránce www.ivanadurstinova.cz s DPH.Smluvní pokuta: Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Odstoupení od smlouvy se řídí §1829 -§1837 občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.)

Článek V. – Platba

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně do 10 dnů. Konečný termín dodání je uveden v potvrzovacím e-mailu. Společně se zásilkou obdrží kupující i daňový doklad. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující zvolí jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Možnosti plateb:

a) Bankovním převodem na základě zaslaného dokladu

b) Zrychleným bankovním převodem přes platební bránu Com Gatena 

c) Elektronicky přes platební bránu Com Gate

Článek VI. – Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Článek VII. – Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2020. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.